Zakladatelka bl. Matka Terezie

Blahoslavená Matka Terezie (1797 – 1879)

Zakladatelka matka Terezie

"Láska dává s radostí všechno, denně a stále." bl. Matka Terezie

Kongregaci Chudých školských sester Naší Paní založila blahoslavená Matka Terezie od Ježíše Gerhardinger (1797 – 1879).

Zakladatelka matka Terezie

Její dívčí jméno bylo Karolína a narodila se v bavorském městě Stadtamhof 20. června 1797. Bylo to období napoleonských válek a sociálně-morálního úpadku. Karolína byla jediným dítětem svých rodičů a ti dali jejímu životu základ hluboké víry, obětavé lásky a otevřenosti pro potřeby druhých lidí. Mladá Karolína se na přání svého duchovního otce Michaela Wittmanna stala učitelkou. Pod jeho vedením poznala, že ji Bůh volá k zasvěcenému životu, a v touze plnit jedině vůli Boží a odpovědět na naléhavé potřeby doby založila roku 1833 v Neunburgu vorm Wald kongregaci Chudých školských sester Naší Paní. Jejím hlavním posláním bylo dát chudým dívkám dobré vzdělání a náboženskou výchovu. Karolína přijala řeholní jméno Marie Terezie od Ježíše.

Mladé společenství se rychle šířilo nejen po Evropě, ale i do Ameriky. Ještě za jejího života působilo více než 2 500 sester ve 295 společenstvích v 9 zemích světa. Matka Terezie zemřela 9. května 1879 v Mnichově, kde je také její hrob. 17. listopadu 1985 byla v Římě blahořečena.

Matka Terezie byla žena víry, která vždy hledala jen vůli Boží, odpovídala na potřeby doby a čelila bídě tím, že dávala přednost chudým a působila jako vychovatelka se světovým rozhledem. Svým sestrám říkala: "Spojené v lásce půjdeme do celého světa, do těch nejmenších vesniček a nejubožejších chatrčí, kam nás Pán zavolá, abychom ubohým dětem přinášely radostnou zvěst o Božím království."

Modlitba k bl. Matce Terezii:
Všemohoucí a milosrdný Bože! Vyvolil jsi blahoslavenou Matku Terezii a zahrnul ji zvláštními dary, aby jako vychovatelka přispívala k utváření křesťanského života v rodině a společnosti. Na její přímluvu uschopni i nás hlásat evangelium spásy a tak spolupůsobit, aby tvé království přišlo v plnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Zakladatelka matka Terezie

Modlitba sester u hrobu zakladatelky bl. Matky Terezie od Ježíše

Více o zakladatelce matce Terezii

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 10. 2015, 10:16, zobrazeno 7057x