Formace

"Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových." (Jr 18,6)

Formace

Slovo formace pochází z latinského formatio, které znamená dávat určitý tvar, vtisknout konkrétní podobu.

K podstatě řeholního života patří odpověď na Boží volání a úplné odevzdání se službě Bohu a církvi v řeholním společenství skrze sliby: čistoty, chudoby a poslušnosti. Tento způsob života není záležitosti jednoho dne, ale vyžaduje několikaletou přípravu. Vyžaduje od povolané osoby schopnost přijmout a odpovídat na Boží lásku, pevné rozhodnutí, důvěru a odevzdanost do vůle Boží po vzoru Pána Ježíše.

Hlavním formátorem je Bůh Otec, který nás skrze svého Syna Ježíše v Duchu svatém s láskou zve k důvěrnému přátelství. Tato Boží láska je osobní a tvůrčí a nás vnitřně po celý život proměňuje.

Formace je tedy dobrodružné putování s Trojjediným Bohem. On sám se člověka dotýká a přetváří ho skrze uzdravující moc Ducha svatého ve svátostech, ve chvílích modlitby, skrze různá setkání, životní události a skrze život ve společenství.

Formace začíná KANDIDATUROU, pokračuje postulátem, dále následuje NOVICIÁT, a JUNIORÁT, který je završen věčnými sliby. Tímto ale formace nekončí, pokračuje TRVALOU FORMACÍ, která se dovršuje při smrti.


Kandidatura

"Ježíš na něj pohlédl s láskou." (Mk 10,21)

Formace

Kandidatura je čas bližšího poznávání milujícího Boha, poznávání a přijímání sebe sama, čas proměny a rozvíjení své osobnosti. Kandidatura je první etapa řeholní formace. Uchazečka, která se hlásí do naší kongregace, začíná svou řeholní formaci kandidaturou.

Podmínky ke vstupu do kandidatury jsou, že žadatelka:

 • si je vědomá, že ji Bůh volá k zasvěcenému způsobu života a má upřímnou touhu vstoupit do naší kongregace
 • má schopnost žít ve společenství
 • má určitý stupeň osobní a křesťanské zralosti
 • má základní znalosti a živou praxi katolické víry (u konvertitek nejméně 3 roky po konverzi)
 • je tělesně a psychicky zdraváje svobodná a bez závazků
 • je ve věku 18 – 35 let

Období kandidatury dělíme na dvě etapy:

1. Kandidatura - Kandidátka se postupně účastní modliteb, práce a života sester. Délka kandidatury se řídí věkem a zralostí kandidátky.

Kandidátka

 • rozvíjí svou osobnostdostává přiměřené vzdělání podle svých vloh a schopností
 • utváří svůj život stále více podle Evangelia
 • učí se žít ve společenství a přijímá povinnosti s tím spojené
 • zakouší skutečnost vzájemného dávání a přijímání ve společném životě
 • prohlubuje smysl pro ticho, modlitbu a svátosti
 • prověřuje dále své povolání, slučitelnost svých darů s naším způsobem života, svou schopnost k osobnímu rozvoji a ochotu ke vstupu do noviciátu.

2. Postulát – Je dovršení kandidatury, je to bezprostřední příprava na vstup do noviciátu. Postulát trvá půl roku až dva roky dle potřeb postulantky. Když postulantka chce a je schopná pokračovat v řeholní formaci, nastupuje do NOVICIÁTU.

Formace


Noviciát

"Ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás." (Jan 15,16)

V noviciátě, který u nás trvá 2 roky, se sestra novicka intenzivněji seznamuje s požadavky řeholního života, uvádí je do praxe a připravuje se na zasvěcení Bohu skrze složení slibů čistoty, chudoby a poslušnosti.

Formace

Sestra novicka

 • dostává zvláštní čas a příležitost prohlubovat svůj vztah ke Kristu, aby se jí tento vztah stal pevným základem života a hnací silou jejího řeholního povolání.
 • učí se ve společenství následovat Krista podle evangelních rad jako Chudá školská sestra naší Paní.
 • seznamuje se s dějinami a posláním kongregace.
 • upevňuje a nadále rozlišuje své povolání do naší kongregace. Pokud se svou novicmistrovou dospěje k tomu, že tento způsob života není jejím životním povoláním, může kdykoliv odejít. Pokud se potvrdí, že ji Bůh volá k životu v naší kongregaci, je noviciát dovršen složením slibů čistoty, chudoby a poslušnosti. Sestra novicka slibuje, že bude žít evangelní rady podle naší konstituce a vyjádří touhu, že chce spolupracovat s Boží milostí při přípravě na věčné sliby. Tímto se bezvýhradně předává Bohu.

Formace


Juniorát

"Splním své sliby Hospodinu." (Žalm 115,14)

Formace

Juniorát začíná složením časných slibů čistoty, chudoby a poslušnosti na tři roky. Po třech letech sestra juniorka obnovuje své sliby na další 3 roky a poté skládá sliby věčné (6 let od prvních slibů). V mimořádných situacích může být juniorát zkrácen nebo prodloužen až na 9 let.

Od své první profese (časných řeholních slibů) je sestra juniorka plně zapojená do života ve společenství, pokračuje v prohlubování duchovního života a dle svých darů a schopností slouží tam, kam je poslána.

Učí se integrovat různé aspekty řeholního života, zvláště modlitbu, život ve společenství a apoštolskou službu. Juniorát je dovršen věčnými sliby.

Formace


Trvalá formace

"Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás." (Jan 15,4)

Složením věčných slibů naše formace nekončí. Řeholní formace je zaměřena na proměnu celé osobnosti a trvá po celý život. Trvala formace je nevyhnutelná pro náš rozvoj, prohlubování duchovního života a zkvalitňování naší apoštolské služby, je spojená s vnitřním dozráváním ke svatosti díky proměňující moci Ducha svatého.

Cílem zasvěceného života je připodobnění se Pánu Ježíši a jeho bezvýhradné oběti. (srov. Vita consecrata 65). Každá sestra je zodpovědná za svou trvalou formaci, aby plně žila své zasvěcení Bohu a vydávala věrohodné svědectví o něm.

Formace

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2015, 19:49, zobrazeno 7406x