Závěr TŘICÍTKY se sv. Josefem

Pokud jste došli v modlitbě až sem, tak gratulujeme!!! A nezapomeňte se podělit, jak Bůh na přímluvu svatého Josefa odpověděl na vaše modlitby!

29. březen
Slavný svatý Josefe, manželi Panny Marie a panenský Ježíšův pěstoune, shlédni na mě a dohlížej na mě.

Veď mě po cestě posvěcující milosti a postarej se o naléhavé potřeby, za které tě nyní prosím a zahrň je do záhybů svého otcovského pláště. Odstraň ty překážky a potíže, které stojí v cestě mé modlitbě, a dej, aby šťastná odpověď na mé prosby mohla sloužit k větší slávě Boží a k mé věčné spáse. Jako příslib mé nehynoucí vděčnosti slibuji, že budu rozšiřovat slova o tvé slávě a obětovat díky Pánu za to, že tak velmi požehnal tvou moc a sílu v nebi i na zemi. Amen. (3x Sláva Otci ...)

30. březen
Závěrečná modlitba třicet(d)níku
Ó slavný patriarcho, svatý Josefe, ty, kterého Bůh vyvolil nade všechny muže, abys byl pozemskou hlavou nejsvětější z rodin, vroucně Tě prosím, přijmi mě do záhybů svého přesvatého pláště, aby ses stal ochráncem a správcem mé duše!
Od této chvíle si tě vybírám za svého otce, ochránce, poradce, patrona a prosím tě, abych mohl/a vložit do tvého správcovství i své tělo, duši, všechno, čím jsem, vše co vlastním, svůj život i svou smrt.
Pohlédni mě jako na jedno ze svých dětí, ochraňuj mě od proradnosti mých nepřátel, viditelných i neviditelných. Pomáhej mi v každé chvíli ve všech potřebách; utěšuj mě v hořkosti života, ale zejména v hodině smrti.
Ztrať alespoň slůvko za mě u Božského Vykupitele, kterého jsi byl hodný držet v náručí, i u Panny Marie, své nejčistší manželky. Vypros mi ta požehnání, které mě mohou přivést ke spáse. Zahrň mě mezi ty, kteří jsou ti nejdražší, a já se vynasnažím být hodným tvého patronátu. Amen. (3x Sláva Otci ...)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 3. 2021, 15:36, zobrazeno 887x