Třetí týden se svatým Josefem

15. březen
Sv. Terezie píše: "Svět by měl vždy vědět, že o cokoli bude prosit svatého Josefa, dostane to."
Ó svatý Josefe, Utěšiteli zarmoucených, smiluj se nad mým trápením a smiluj se nad těmi ubohými dušemi, které vkládají tolik naděje do svých modliteb k tobě. (3x Sláva Otci ...)

16. březen
Ó vznešený patriarcho, svatý Josefe, díky tvé dokonalé poslušnosti Bohu se můžeš za mě přimlouvat.
Díky svému svatému životu, plnému milosti a dobrodiní, vyslyš mou modlitbu.
Pro své nejsladší jméno, pomoz mi.
Pro své nejsvětější slzy, potěš mě.
Pro své žaly, přimlouvej se za mě.
Pro své radosti, potěšuj mě.
Od každého ublížení na těle i na duši, osvoboď mě.
Od všeho nebezpečí a pohromy, ochraň mě.
Pomáhej mi svými mocnými přímluvami a vyhledávej pro mě, skrze svou moc a milosrdenství, vše, co je potřebné pro mou spásu, obzvláště však milost, kterou nyní tak naléhavě potřebuji.
(3x Sláva Otci ...)

17. březen
Slavný, svatý Josefe, nesčetné jsou milosti a dobrodiní, které jsi obdržel pro zarmoucené duše. Ty jsi skrze své přímluvy u našeho Pána schopný potěšit nemocné, utlačované, pronásledované, zrazené, zbavené jakékoli lidské útěchy, dokonce i ty, kteří nemají chléb života a všechny, kteří se utíkají o tvou mocnou přímluvu ve své situaci. Nedovol, nejdražší svatý Josefe, abych byl jediným, komu by byla odmítnuta prosba, o splnění níž tě teď tak upřímně prosím ...
Ukaž svou laskavost a štědrost i mně, abych mohl/a s díkůvzdáním volat: "Věčná sláva našemu svatému patriarchovi, svatému Josefovi, mému velkému ochránci na zemi a obránci svatých duší v očistci."
(3x Sláva Otci ...)

18. březen
Věčný Otče, jenž jsi na nebesích, skrze zásluhy Ježíše a Marie, tě vroucně prosím, abys vyslyšel mou prosbu. Ve jménu Ježíše a Marie se skláním před Tvou božskou přítomností a volám, abys přijal mou nadějeplnou prosbu, abych vydržel/a v modlitbách a abych mohl/a být přičten k zástupům těch, kteří žijí pod patronátem svatého Josefa. Rozšiř své požehnání na tento drahocenný poklad modliteb, které mu dnes obětuji jako záruku své oddanosti. (3x Sláva Otci ...)

19. březen slavnost sv. Josefa
LITANIE KE SVATÉMU JOSEFOVI
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici Jediný, smiluj se nad námi
Svatá Maria, oroduj za nás
Svatý Josefe, oroduj za nás
Slavný potomku Davidův, oroduj za nás
Světlo patriarchů, oroduj za nás
Snoubenče Boží rodičky, oroduj za nás
Přečistý strážce svaté Panny, oroduj za nás
Živiteli Syna Božího, oroduj za nás
Pečlivý ochránce Kristův, oroduj za nás
Hlavo svaté Rodiny, oroduj za nás
Josefe nejspravedlivější, oroduj za nás
Josefe nejčistší, oroduj za nás
Josefe nejrozumnější, oroduj za nás
Josefe nejmužnější, oroduj za nás
Josefe nejhodnější, oroduj za nás
Josefe nejvěrnější, oroduj za nás
Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás
Milovníku chudoby, oroduj za nás
Vzore pracujících, oroduj za nás
Ozdobo rodinného života, oroduj za nás
Ochránce panen, oroduj za nás
Útěcho nešťastných, oroduj za nás
Naděje nemocných, oroduj za nás
Patrone umírajících, oroduj za nás
Postrachu zlých duchů, oroduj za nás
Ochránce církve, oroduj za nás

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, - smiluj se nad námi
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, - smiluj se nad námi

V. Ustanovil ho pánem domu svého
O. A správcem veškerého majetku svého.

Modleme se:
Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vybral svatého Josefa za snoubence Panny Marie, přesvaté Rodičky svého Syna, dopřej nám, prosíme, abychom si zasloužili jeho přímluvu v nebi, když ho jako svého Ochránce vzýváme na zemi. Který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

20. březen
K tobě se utíkáme, svatý Josefe, ve svých souženích a prosíme o pomoc tebe i tvou nevěstu. S důvěrou voláme k tobě, abys nás ochraňoval. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, – a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, – pokorně prosíme: – shlédni milostivě na dědictví, – které si Ježíš Kristus získal svou krví, – a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. – Starostlivý strážce svaté Rodiny, – opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. – Odvrať od nás, laskavý otče, – všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. – Náš mocný ochránce – milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna – a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, – tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel – a proti všemu protivenství. – Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí – svatě žili, zbožně zemřeli – a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku13. 3. 2021, 14:48, zobrazeno 945x