NECH SE VÉST DUCHEM MODLITBY A POKÁNÍ

Pojďme s Ježíšem na poušť a učme se od něho jak překonávat pokušení. Ježíš - nový Adam odolává lákavým nabídkám Zlého. Kéž je i pro nás Slovo Boží a modlitba mocnou zbrojí proti útokům pokušitele.

poust.jpg

1. NEDĚLE POSTNÍ A

"Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby." On však odpověděl: Je psáno: „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst." Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: „Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen." Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: „Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha." Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit." Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu". (Mt 4,1-11)

NECHAT SE VÉST DUCHEM MODLITBY A POKÁNÍ

Prosím o otevření srdce na přijetí ducha modlitby a pokání.

  • „Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť" (v. 1). Poprosím Ducha svatého, aby mě v postní době často „vyváděl" na poušť, kde se budu modlit a bojovat se svými slabostmi.
  • Budu kontemplovat Ježíše, který o samotě v horku dne a chladu noci přebývá na rozlehlé poušti. Cítí hlad. Budu se snažit doprovázet Ježíše, být mu blízko, dívat se na něj, hovořit s ním, ptát se ho, proč to všechno dělá.
  • „Tu přistoupil pokušitel" (v. 3). Toto vědomí mě na prahu postní doby učí velké pokoře. Ďábel chce zničit moje dobrá předsevzetí. Snaží se mě znechutit pokaždé, když se chci modlit a postit.
  • Všimnu si, jakou dobu si ďábel volí, aby Ježíše pokoušel. Snaží se vklouznout a využít chvíle, kdy je Ježíš fyzicky vyčerpán a vyhladovělý (v. 3). Poprosím Ježíše, aby mě posiloval zvláště ve chvílích, kdy pocítím duchovní lenost.
  • Zaměřím se na tři pokušení, kterými ďábel chce Ježíše svést k nevěrnosti (v. 3.6.8-10). Co mohu říci o vlastní zkušenosti s těmito třemi pokušeními? Kterému z nich nejčastěji podléhám?
  • Ježíš mi ukazuje, jak bojovat s ďáblem a odhalit jeho „mazanost". Rozhodně odmítá pokušení zlého, nevede s ním dialog a nepřemýšlí o jeho slovech. Zaměřuje se na Boží slovo. Tento postoj je plodem jeho modlitby a askeze.
  • Připomenu si chvíle, ve kterých jsem zakusil velkou sílu modlitby a jejího vítězství ve chvílích pokušení. V závěrečné modlitbě jej znovu pozvu do svého života a pomodlím se hymnus k Duchu svatému.

(Převzato z knihy otce K. Wonse, SDS, Modlitba evangeliem na každý den)

odelovac.png

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 3. 2017, 16:00, zobrazeno 1445x