Měsíc sv. Josefa v roce sv. Josefa

Vstoupili jsme do měsíce, který patří sv. Josefovi, podobně jako květen patří Panně Marii. Zároveň to byl vstup do nového nouzového stavu. Není to právě sv. Josef, který se chce postarat o naše teď a tady v tomto stále těžším a svízelnějším stavu naší vnější (a možná mnohem více vnitřní) nouze?

TŘICET DNÍ SE SVATÝM JOSEFEM aneb „PLÁŠŤ SVATÉHO JOSEFA"
Tato novéna je o tom, jak si osobitým a zvláštním způsobem vyprosit patronát tohoto velkého světce a zároveň mu vzdávat úctu.
Zdroj: Plášť svatého Josefa. Z několika pramenů přeložil a sestavil Vl. Repka

První týden
1. březen - úvod
"Pokud chcete v tento třicetník skutečně věřit, dokažte si to sami sobě tím, že se ho budete modlit na nějaký úmysl - a na konci budete přesvědčeni." (Sv. Terezie)
A abyste získali ještě více milostí, připojte modlitby za duše v očistci. Se stejným zájmem, s jakým se snažíme osušovat slzy trpících duší, můžeme také doufat, že svatý Josef bude pomáhat sušit vaše slzy ve vašich potřebách. Tímto způsobem se plášť svatého Josefa rozprostře přes vás a bude sloužit jako štít proti všem těm nebezpečím, které nás postihují, abychom všichni jednou s milostí Boží dosáhli bránu věčné spásy.
Sám Pán Ježíš řekl sv. Markétě: "Přeji si, abys každý den přednášela zvláštní modlitby k mé Matce i ke svatému Josefovi, mým nejsladším ochráncům."
Panna Maria řekla ctihodné Dagretě: "Musíš si dát záležet na tom, abys neustále zvětšovala svou lásku a oddanost k tomuto velkému světci. Ve svých potřebách se musíš utíkat pod jeho ochranu, za všech okolností musíš povzbuzovat co možná největší množství lidí, aby si osvojovali tuto úctu ..., neboť o cokoli můj oddaný manžel prosí v nebi, to Všemohoucí Bůh dá na zemi."

2. březen
Ve jménu Otce Syna i Ducha svatého. Amen.
Ježíši, Maria, Josefe, dávám Vám své srdce i svou duši - každý den na začátek modlitby.
3x Sláva Otci – každý den na závěr modlitby jako poděkování Otci za to, že vyzdvihl sv. Josefa na stupeň takové mimořádné důstojnosti

3. březen
Ó slavný patriarcho svatý Josefe, pokorně se skláním před tebou. Prosím Pána Ježíše, tvou Neposkvrněnou manželku Marii a všechny anděly a svaté v nebeské dvoraně, aby se přidali k této úctě k tobě. Nabízím ti tento drahocenný plášť s příslibem své nejupřímnější víry a úcty. Slibuji udělat vše, co je v mé moci, abych si tě ctil/a během svého života, a tak dokazovala svou lásku k tobě. (3x Sláva Otci ...)

4. březen
Pomoz mi, svatý Josefe. Pomáhej mi teď i během života, ale zejména ve chvíli smrti tak, jak pomáhali tobě Ježíš a Maria, abych se jednoho dne mohl/a k tobě přidat v nebi a tam tě ctít celou věčnost. (3x Sláva Otci ...)

5. březen
Ó slavný patriarcho, svatý Josefe, skloněn/a před tebou a tvým božským Synem Ježíšem, ti obětuji se srdcem plným oddanosti, tento vzácný poklad modliteb. Jsem si vědom/a množství ctností, které zdobily tvou svatou osobu. V tobě, slavný patriarcho, se splnil sen tvého předchůdce Josefa egyptského, kterého Bůh poslal, aby připravil cestu pro tvou přítomnost na Zemi. Nejenže jsi byl obklopen zářivou nádherou paprsků božského slunce, Ježíše, ale nádherně ses odrážel v brilantním světle tajemného měsíce - blahoslavené Panny Marie.
(3x Sláva Otci ...)

6. březen
Ó slavný patriarcho, pokud příklad starověkého Jakuba, který šel osobně poblahopřát svému nejoblíbenějšímu synovi povýšenému na egyptského ministra, poslouží tomu, aby všechno jeho potomstvo odešlo za ním, neměl by příklad Ježíše a Marie, kteří si tě ctili svou nejvyšší úctou a důvěrou, sloužit i mně, tvé/mu oddané/mu služebnici/služebníkovi, abych tě obdaroval/a tímto převzácným pláštěm, utkaným z modliteb ke tvé cti? (3x Sláva Otci ...)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku28. 2. 2021, 20:55, zobrazeno 821x