Druhý týden března se sv. Josefem

8. březen
Svatý Josefe, pros, aby všemohoucí Bůh obrátil svou laskavou tvář ke mně. Jako starověký Josef nezavrhl svoje vinné a kruté bratry, ale přijal je s láskou, ochraňoval je a zachránil je od hladu a smrti, tak i já teď tebe prosím, dej, aby mě Pán nikdy neopustil v tomto slzavém údolí. Dej, aby mě vždy počítal za jednoho z tvých oddaných služebníků, kteří žijí v pokoji pod ochranou tvého svatého pláště. Dej, abych žil/a pod tvou ochranou každý den života, ale zejména ve chvíli, kdy naposledy vydechnu. Amen. (3x Sláva Otci ...)

9. březen
Zdráv buď slavný, svatý Josefe, ty, kterému byly svěřeny nesmírné poklady nebe i země a ty, který jsi byl pěstounem Pána, který se stará o všechna stvoření světa. Po své manželce, Panně Marii, jsi světcem nejvíce hodným naší lásky a úcty. Ze všech svatých jsi byl právě ty vyvolený pro tu nejvyšší čest, starat se, vést, živit a dokonce objímat Mesiáše, o kterého by se byli chtěli starat mnozí králové.
Svatý Josefe, zachraň mou duši a od Božího milosrdenství mi získej vyplnění té prosby, za kterou se pokorně modlím. A co se týče svatých duší v očistci, prosím, vypros jim velkou úlevu v utrpení. (3x Sláva Otci ...)

10. březen
Ó mocný, svatý Josefe, tys byl prohlášen za patrona všeobecné církve, proto tě vzývám jako největšího ochránce sklíčených a obětuji nespočetné množství požehnání tvému nejštědřejšímu srdci, které je stále připraveno pomáhat v jakékoli potřebě. (3x Sláva Otci ...)

11. březen
K tobě, slavný, svatý Josefe, přicházejí vdovy, sirotci, opuštění, truchlící, utlačovaní. Neexistuje žal, bolavé srdce nebo úzkost, kterou bys nepotěšil. Prosím tě, využívej k mému prospěchu ty dary, které ti Bůh dal, dokud neobsáhnu odpověď na mou prosbu. A vy svaté duše v očistci, proste svatého Josefa za mě, prosím.
(3x Sláva Otci ...)

12. březen
Jsou nesčetné zástupy těch, kteří se modlili k tobě přede mnou a dosáhli úlevu a pokoj, milosti i dobrodiní. Mé srdce, tak smutné a usoužené, nemůže najít pokoj uprostřed této zkoušky, ve které jsem se ocitl/a. Slavný svatý Josefe, ty znáš všechny mé potřeby dříve, než je vložím do modlitby. Ty víš, jak je důležitá tato moje prosba. (3x Sláva Otci ...)

13. březen
Skláním se před tebou s těžkými povzdechy pod tíhou problému, který je přede mnou. Neexistuje lidské srdce, kterému bych se mohl svěřit se svým žalem. Pokud bych i našel soucitnou duši, která by mi byla ochotna pomoci, i tak by mi nepomohla. Jen ty mi můžeš pomoci v mém trápení, svatý Josefe.
Proto tě prosím, vyslechni mou naléhavou prosbu. (3x Sláva Otci ...)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku8. 3. 2021, 16:41, zobrazeno 1147x