Čtvrtý týden se svatým Josefem

22. březen
Svatý Josefe, pros, aby Ježíš přišel do mé duše a posvěcoval mě.
Svatý Josefe, pros, aby Ježíš přišel do mého srdce a inspiroval ho láskou.


Svatý Josefe, pros, aby Ježíš přišel do mé mysli a osvěcoval ji.
Svatý Josefe, pros, aby Ježíš vedl mou vůli a posiloval ji.
Svatý Josefe, pros, aby Ježíš vedl moje myšlenky a očišťoval je.
Svatý Josefe, pros, aby Ježíš vedl mé touhy a usměrňoval je.
Svatý Josefe, pros, aby Ježíš shlédl mé skutky a požehnal mě.
Svatý Josefe, pros, aby Ježíš rozpálil láskou k Němu.
(3x Sláva Otci ...)
23. březen
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše napodobování tvých ctností.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše skutečnou pokoru ducha.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše měkkost srdce.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše pokoj duše.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše bázeň před Otcem.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše touhu po dokonalosti.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše jemnost srdce.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše čisté srdce plné lásky.
(3x Sláva Otci ...)

24. březen
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše svaté přijímání utrpení.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše moudrost víry.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše vytrvalost v dobrých skutcích.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše sílu nést své kříže.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše odpoutanost od materiálních věcí tohoto světa.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše milost vždy kráčet po úzké cestě vedoucí do nebe.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše milost vyhýbat se všem příležitostem ke hříchu.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše svatou touhu po věčné radosti.
Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše milost vytrvat při Něm až do konce.
(3x Sláva Otci ...)

25. březen
Svatý Josefe, neopusť mě.
Svatý Josefe, pros, aby tě mé srdce nikdy nepřestalo milovat a aby tě mé srdce i rty neustále chválily.
Svatý Josefe, pro lásku, kterou jsi měl k Ježíši, dej, abych se naučil milovat Ho.
Svatý Josefe, přijmi mne milostivě za svého oddaného služebníka.
Svatý Josefe, dávám se ti; přijmi mé prosby a vyslechni mé modlitby.
Svatý Josefe, neopusť mě v hodině mé smrti.
Svatý Josefe, děkuji Ti.
Ježíši, Maria, Josefe, dávám vám svoje srdce i svou duši.
(3x Sláva Otci ...)

26. březen
MODLITBA ZA ŠŤASTNOU HODINU SMRTI
Blahoslavený svatý Josefe, který jsi naposledy vydechl v náručí Ježíše a Marie, vypros mi prosím milost šťastné smrti. Chraň mě před útoky nepřítele v hodině bolesti a úzkosti, do které tě teď zvu, abys mi mohl pomáhat svou přítomností a chránit mě svou mocí. Vypros mi tuto milost, ó, svatý Josefe, abych mohl/a vydechnout duši v chvále říkajíc v duchu, když nebudu moci nahlas, tato slova: "Ježíši, Maria, Josefe, dávám vám své srdce i svou duši" Amen. (3x Sláva Otci ...)

27. březen
Pamatuj, ó nejčistší manželi Požehnané Panny Marie, můj dobrotivý ochránce, svatý Josefe, že nikdy nebylo slýcháno, aby ten, kdo se dostal pod tvou ochranu a vyhledal tvé přímluvy, nebyl dosáhl pomoc. S důvěrou se skláním před tebou a vroucně prosím o tvou mocnou přímluvu. Ó, pěstoune našeho drahého Vykupitele, neodvrhni mou prosbu, ale ve svém milosrdenství mě vyslechni a vyslyš a odpověz mi. Amen. (3x Sláva Otci ...)

28. březen – neděle - prosby na počest skrytého života svatého Josefa s Ježíšem a Marií
(22. – 25. březen) nebo litanie (19. březen - třetí týden modlitby)

http://www.skolskesestry.cz/novinky/nedelni-zastaveni-se-sv-josefem

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 3. 2021, 15:35, zobrazeno 975x