3. neděle adventní - GAUDETE

Radost je tou nejlepší přípravou na Vánoce. „Gaudete" – zve nás nedělní liturgie a vede nás – jak říká vstupní modlitba – „očekávat s vírou slavnost narození Božího Syna" a „radovat se z naší spásy".

Radost má svůj zdroj v Božím jednání, kterým je záchrana a spása. Odhlédněme proto od svých nedokonalostí a raději se soustřeďme na Boha. Jeho konání je rozhodující! On si může posloužit i námi, jako kdysi Izaiášem (Iz 61,1-2a.10-11), který s údivem vyznává, že „Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce".

(P. Richard Čemus - www.radiovaticana.cz)

3_adwent.jpg

PODDAT SE SLOVU, KTERÉ OČIŠŤUJE

"Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojení se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já: jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek
u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst." (Lk 3,10-18)

oddelovac2.jpg

Ztiším se a nechám se prostoupit Božím Slovem. Prosím o milost otevření se očišťující síle Božího Slova.

  • Pokusím se vstoupit do zástupu, který naslouchá u Jordánu Janovi. Jeho slova patří také mně (v.10-14). Cítím v sobě potřebu obrácení?
  • Představím si Jana: jeho tvář, oči, pokusím se zaslechnout jeho silný hlas. Budu pozorně naslouchat jeho vážným napomenutím (v.14-18). Co cítím v srdci? Řeknu o tom Ježíšovi.
  • Vidím v sobě „dobrou pšenici“, ale i „plevy zla“? Za jaké dobro bych chtěl Ježíšovi nejvíce poděkovat? Za co Ho chci poprosit o odpuštění? Je ve mně opravdová touha změnit svůj život?
  • Pokusím se odvážně zeptat: „A co mám dělat já?“ (v.10). Jan upozorňuje, že obrácení vyžaduje konkrétní rozhodnutí a činy. Jaké předsevzetí jsem si dal na dobu adventu?
  • Jan zdůrazňuje, že obrácení je milostí. Je třeba o tuto milost celým srdcem prosit. Ježíš ke mně přichází a chce mocí Ducha svatého proměnit mé srdce (v.16).
  • Přiblížím se k Ježíši. Přitulím se do Jeho náručí a budu naslouchat, co se děje v mém srdci. Co mi pomáhá být Mu nablízku? Co mě naopak znepokojuje a vzdaluje od Něj?
  • Poprosím o očištění mého srdce a silnou touhu po změně života. Naplánuji si co nejdříve přijetí svátosti smíření. S vírou budu opakovat: „Toužím po Tvém Slově, které očišťuje.“

(Převzato z knihy otce K. Wonse, SDS, Modlitba evangeliem na každý den)

oddelovac2.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku12. 12. 2015, 01:00, zobrazeno 2043x