2. neděle adventní

Adventní rozjímání nad Božím Slovem.

2-adwent_a.jpg

ROZHODNOUT SE K ŽIVOTU PODLE EVANGELIA

"V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!" Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: „Naším otcem je Abrahám!", neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným." (Mt 3,1-12)

oddelovac2.jpg


Ztiším se a nechám se prostoupit Božím Slovem. Prosím o upřímnou a silnou touhu po obrácení.

  • Zaměřím se na neobvyklou postavu, kterou je Jan Křtitel. Hlásá příchod Spasitele s velkou mocí. Budu se snažit zapojit do modlitby svůj zrak, sluch i představivost, abych se mohl setkat s tímto Božím nadšencem.
  • Osobnost Jana Křtitele přitahuje lidi svou radikalitou a nekompromisností. Jan je člověkem pouště a modlitby. Jeho životní styl a hlásání Božího království způsobují, že lidé v něm vidí proroka a vyznávají mu hříchy. Získává autoritu dokonce i u lidí vysoce postavených ve společnosti i v náboženských kruzích.
  • Co mohu říci o sobě jako o učedníkovi Jana Křtitele? Jsem také radikální a nekompromisní ve víře a v uskutečňování svého povolání? Nedělám často v životě a ve službě kompromisy?
  • Všimnu si, že Jan Křtitel hlásá velmi náročná a nepopulární slova. Nedbá přitom o vlastní pověst a slávu. Zlo nazývá pravým jménem. Demaskuje zvláště povrchnost duchovního života.
  • Zdržím se déle u slov: „Sekera je už přiložena ke kořenu stromů... . Uslyším, jak mi říká tato slova s velmi vážným tónem. Co je hlavním kořenem mých hříchů? V čem se nejvíce potřebuji obrátit? Upřímně o tom s Ježíšem pohovořím.
  • Jan je totálně nastaven na příchod Mesiáše. Nezaclání Ježíše sebou. Chce probudit v lidech touhu po setkání s Kristem. Zdůrazňuje, že Ježíš je mocnější než on.
  • V prosebné modlitbě se obrátím na Jana Křtitele a poprosím, aby mi pomohl stát se odvážným a radikálním v následování Krista. Budu si opakovat: „Ježíši, chci ti být věrný jako Jan Křtitel."
(Převzato z knihy otce K. Wonse, SDS, Modlitba evangeliem na každý den)

oddelovac2.jpg

 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku3. 12. 2016, 16:07, zobrazeno 1615x